Om Bømlo Næringsråd

Me i næringsrådet arbeider for at medlemmane blir betre kjende med kvarandre, og gjennom samarbeid styrkjer kvarandre, veks og skapar fleire og gode arbeidsplassar. Både for dei som bur her - og dei som flyttar hit.

nina sunnhordlandpod.jpg

Nina Ingvaldsen
⁠⁠Dagleg leiar

⁠905 47 929
⁠⁠⁠nina@bomlonr.no

mari.jpg

Mari Pedersen Totland
⁠⁠Prosjektleiar/Kommunikasjon

416 55 258
⁠⁠mari@bomlonr.no

Hovudsamarbeids- partnarar

Me har følgjande hovudsamarbeidspartnarar i Bømlo Næringsråd:

logo_BremnesSeashore_farge(1).jpg

finnåskraftlag_logo.jpg

Wärtsilä_logo.png

Bli medlem i Bømlo Næringsråd!

Om du ynskjer å bli medlem i Bømlo næringsråd, send firmanamn, organisasjonsnummer, tal på tilsette og kontaktinfo til post@bomlonr.no.

Kontingent

Kontingenten vert utrekna på bakgrunn av årsverk i bedrifta og vert fakturert årleg.

0 - 2 årsverk
⁠600 kr

3 - 10 årsverk
⁠1 800 kr

11 - 20 årsverk
⁠4 200 kr

21 - 50 årsverk
6 000 kr

51 - 100 årsverk
⁠12 000 kr

over 100 årsverk
⁠24 000 kr

Vedtekter

Les våre vedtekter.

Prosjekt- finansiering

I tillegg til å betale kontingent, er fleire bedrifter med og finansierer prosjekt næringsrådet syslar i skjæringspunktet mellom nærings- og samfunnsutvikling. Bedrifter som finansierer eitt eller fleire prosjekt, kan ha frukostmøter gjennom oss. Bedrifter som finansierer alle tre prosjekta er gullsponsorar, to prosjekt sølv, eller eitt prosjekt bronse. Bedriftene som er med og finansierer prosjekt er lista opp her.

"Heimflytting" er aktivitetar me gjer gjennom året for å halde kontakt med, og vere kontaktpunkt for, vekkflytta bømlingar. Målet er å få dei heim igjen.

"Bømlomodellen" er aktivitetar me gjer i samarbeid med skular og utdanningsinstitusjonar, for å sikre at born og unge kjenner til kompetansen næringslivet vårt treng, og at utdanningsprogramma som trengs er tilgjengelege.

"Tilflytting" går på å følgje opp handlingsplanen frå tilflyttarstrategien. Målet er å gjere Bømlo til ein meir attraktiv stad å flytte til, og bli verande, òg for folk utan tilknytning til kommunen.

Gull

bva_logo.jpg

logo fylkesnes fisk.jpg

Sølv

aas-ship-3.png

LOS-Logo21_MARINE_RBB-web.jpg

napier logo.png

autoservice logo.png

Bremnesautooppdatert-Transparent.png

Bronse

iteam_logo.png

166742637_218555763208685_8181401985753096793_n.jpg

Logo Greenitives Norway block.png

LOS-Logo21_ELEKTRO_RBB-web.jpg

46118448_348592049223500_7166387387050754048_n.png

eidesvik_logo.jpg

sparebankenvest.png

zinus.png

Trapperingen-logo.jpg

161810938_203581011560476_2813147275920756018_n.jpg

last ned.png

multisafe_logo.png

eidesvikhavfiske_logo.png

Bømlakonferansen

Bømlo Næringsråd arrangerer kvar haust ein årleg konferansen for medlemsbedriftene til Bømlo Næringsråd. Hovudsponsor av konferansen 2024 er:

sparebankenvest.png

Årsmøtefesten

Årsmøtet til Bømlo Næringsråd vert avslutta med ein fest. Sponsor for årsfesten 2024 er:

dnb.jpg

logo fylkesnes fisk.jpg

Næringspris

På årsmøtet vert det delt ut ein næringspris. Prisen er meint som ein inspirasjon til næringslivet i kommunen og skal vera eit heidersteikn til verksemda som mottek prisen.

Sponsor av næringsprisen 2024 er:

napier logo.png

Prisen skal verte tildelt ei verksemd som har utmerka seg, og alle kan komma med framlegg til kandidatar. Verksemda må vere medlem i Bømlo Næringsråd, drive næring med kontoradresse i Bømlo kommune, ha vore i drift i minst eitt år, og ha levert årsrekneskap. Styret i Bømlo Næringsråd vel vinnaren av prisen saman med den som sponsar næringsprisen, og den vert delt ut på årsmøtet til næringsrådet. Prisen er ei gåve laga av ein lokal kunstnar, til verdi av 5 000 kr. Næringsprisen 2024 vert tildelt ei bedrift som scorar høgt på eitt eller fleire punkt under:

  • Utmerka seg innan eit område
  • Skapar positivt omdømme for Bømlo
  • Viser evne til omstilling og/eller nytenking
  • Skapar nye arbeidsplassar og/eller byggjer ny kompetanse og/eller nye produkt/teknologi
  • Har god serviceinnstilling
  • Sterkt fokus på berekraft og miljø
  • Har levert ein ekstraordinær innsats eller presentasjon i året som gjekk

Grunngjeve framlegg på kandidatar sender du til innan 1. februar til: post@bomlonr.no

Frukostmøter

Hovudsamarbeidspartnarar og bedrifter som finansierer prosjekt kan ha frukosmøter gjennom næringsrådet. Me legg opp til 6 - 8 frukostmøter i året, og det er "førstemann til mølla" som får ha frukostmøter gjennom oss. Næringsrådet hjelper til med å utarbeide agenda, bestille lokale, mat og invitere inn deltakarar og handsame påmeldingar. Kost for sjølve frukosten og lokale må bedrifta betale sjølv. Det er lov å ha frukostmøte i samarbeid med fleire bedrifter som kvalifiserer til å ha frukostmøte.

Sjå alle nyhende