Moster Amfi

Førebuing reiseliv sommaren 2022

bilde

Ved forrige reiselivssamling kom det opp ulike idear og innspel. Mellom annan kom det innspel om "kva skal me selgje, kva er vår "land of the Vikings"" og "me treng nokon til å koordinere arbeidet med reiseliv". I tillegg vart det spela inn i etterkant frå ein av deltakarane, eit ønskje om å lage ei helg der me inviterer bømlingane å vera "Turist i eiga bygd". Få testa ut dei lokale, kommersielle tilboda, gjerne i samanheng med dei ikkje-kommersielle.

Næringsrådet har undersøkt kva som er gjort andre stader og henta erfaringar derifrå, sett litt nærmare på kva moglegheiter me har i regionen og lokalt, og korleis få tak i finansiering. Basert på innspela me fekk frå dykk førre samling, og det me har funne ut til no, foreslår me å teste ut følgjande sommaren 2022:

Køyre prosjektet "Turist i eiga bygd", ei helg i sesongen, der me spissar eit opplevingstilbod og ev. lagar til nokre pakketilbod retta mot bømlingen - og der me byggjer opplevinga på den usedvanleg rike steinhistoria vår, og formålet til Geopark Sunnhordland. På denne måten byggjer me lokalt - samstundes som me styrkjer regionalt. Vinn-vinn!

Påmelding innan 10. mars til heidi@bomlonr.no.

Agenda

17:00

Etter litt uformell drøs ved ankomst, vert det ønska velkommen og gjeve bakgrunn for møtet

v/Bømlo Næringsråd

17:45

Geopark Sunnhordland: Kva moglegheiter finnes for reiselivsnæringa - lokalt og regionalt

v/dagleg leiar Brynjar Stautland i Geopark Sunnhordland

18:15

Om «Turist i eiga bygd»

v/styremedlem Bømlo Næringsråd Anita Hellen Morlandstø

18:30

Workshop: Kva kan reiselivsaktørane, åleine eller saman med andre tilby denne helga av opplevingar ut mot ulike målgrupper?

Idemyldring på samlinga. Det er fint om ein har tenkt litt på førehand kring eigne tilbod, ev. samarbeidsprosjekt.

19:30

Reiselivsbrosjyre for Bømlo: Korleis promotere reiselivssesongen 2022?

v/styremedlem Bømlo Næringsråd Anita Hellen Morlandstø. ⁠Bømlo næringsråd utarbeider ein brosjyre som viser kva reiselivsaktørane på Bømlo har å tilby i sesongen 2022

20:00

Finansiering: For prosjektet "Turist i eiga bygd" og for koordinering av reiseliv gjennom samarbeid

v/dagleg leiar Nina Ingvaldsen Bømlo Næringsråd

20:30

Takk for i dag og vel heim

Sjå alle hendingar