Verkemiddel

TittelSkildringMålgruppeFrist
Fjernvarme og fjernkjølingEnova ønsker å fremme effektive løsninger for økt fleksibilitet i energisystemet, herunder bedre samspill mellom termisk og elektrisk energi.Alle01/03/2022, 02/05/2022, 02/09/2022, 01/11/2022
Tilskot til berekraftig verdiskapingVLFK deler ut 20 millionar kroner til tilretteleggjande tiltak for berekraftig verdiskaping i fylket, med prioriterte satsingar innan grøn næringsutvikling og kompetanseutvikling i arbeidslivetAlle10/05/2022
Sustanability project?Do you have a great idea fostering innovation or sustainability? Would you like to work with partners in other countries? Then we invite you to join the first call in the 2021-2027 North Sea Programme.Alle som har eit godt berekraftsprosjekt dei ønskjer å gå i gang med22/04/2022
Innovasjonsprosjekt i næringslivetUtlysningen Innovasjonsprosjekt i næringslivet er rettet mot bedrifter, og midlene skal gå til innovasjonsprosjekter med omfattende innhold av forskning og utvikling (FoU).Privat bedrift eller et offentlig foretak som driver virksomhet av industriell eller forretningsmessig karakter09/03/2022, 14/09/2022
Tilskot til auka etnisk mangfald i arbeidslivetTilskuddet skal stimulere private og offentlige arbeidsgivere til større bevissthet om etnisk mangfold som ressurs, og støtte tiltak for økt rekruttering av innvandrere, og bedre bruken av deres kompetanse.Alle arbeidsgjevarar15/04/2022
Midlar til integrasjonTilskuddet skal understøtte integration af flygtninge og indvandrere med fokus på erfaringsudveksling og udvikling af ny viden.Alle arbeidsgjevarar30/04/2022
NordsjøprogrammetNordsjøprogrammet skal bidra til å sikre en grønn og bærekraftig fremtid for Nordsjøområdet. Programmet fremmer prosjektsamarbeid hvor man kan teste ideer og løse konkrete stedsbaserte utfordringer sammen med europeiske partnere.Alle typer organisasjoner som tilhører det norske programområdet22/04/2022
Prosjektetableringsstøtte for EUs InnovasjonsfondEnova tilbyr økonomisk støtte til norske aktørers arbeid med søknader til EUs Innovasjonsfond.Norske aktører, både private og offentlige, som har en formell rolle i en søknad til EUs InnovasjonsfondForløpende
Klima- og energisatsinger i industrienEnova har jevnlige utlysinger innen tematiske områder under programmet «Klima- og energisatsinger i industrien». Følg med!En bedrift som har tiltak knyttet til en eksisterende industriell produksjon, eller til et eksisterende anlegg med virksomhet som er av industriell eller prosessrelatert karakter. Leverandører kan også kvalifisere01/04/2022,⁠ 01/06/2022, 13/08/2022, 03/10/2022, ⁠15/11/2022
Tilskot til regional bransjeutvikling innan kulturelle og kreative næringarOrdninga gir tilskot til tenesteutvikling og kompetanseheving innan nærings-, marknads- og forretningsutvikling, som kjem fleire aktørar i regionen til gode.Kulturell og kreativ næring inkluderer bransjane visuell kunst, musikk, scenekunst, litteratur, kulturarv, arkitektur, design, mote, film og spill.06/04/2022
EU Horizon - økosystemBeskytte og gjenopprette marin- og ferskvassøkosystem og biomangfaldTeknologiutviklarar, hav, marin, vatn12/04/2022
EU Horizon projectsA lot of different projects within EU Horizon programme
Støtte til arrangement i NorgeHvis du skal ha et lite arrangement der det er planlagt å servere sjømat, har du mulighet til å søke om råvarestøtte.Mat- og musikkfestivaler, idrettslag, foreninger og andre organisasjonerFortløpande
Tilskot til regionale tilretteleggingstiltak i landbruketUlike prioriteringsområde - sjå utlysingstekstKommunar, organisasjonar og forskings- og utviklingsinstitusjonar15/04/2022
EU Horizon - helsetechEi rekkje ulike ordningar innan IKT, tryggleik helse og utvikling av finansielle modellarIKT, helse, finans21/04/2022
Generell kompensasjonsordning - næringslivetFor foretak med vesentlig omsettingsfall som følgje av korona- situasjonenAlle25/04/2022, 15/05/2022
EU Horizon - energiforsyningBerekraftig, sikker og konkurransekraftig energiforsying. Energilagring, energisystem, osv.Teknologiutviklarar, fornybar energi, energisystem26/04/2022
Enova: Elektrifisering av sjøtransportStøtte til elektrifisering av skip. Merk nesten fortløpande søknadsfristar fram til 1. novemberReiarlag osv.01/11/2022
Enova: Klima og energisatsingar i industrienStøtte til spillvarmeutnytting, elektrifisering, utredning klima/energitiltak +++Industri, havbruk, fiskeri15/11/2022
Sjøfartsdirektoratet: Tilskot til sysselsetting sjøfølkTilskot til sysselsetting av arbeidstakere til sjøs. Fortløpande søknadsfrist.Reiarlag25/11/2022
Enova: Pilotering av ny energi- og klimateknologiReduser den teknologiske risikoen før de tek den økonomiske risikoen. Fortløpande søknadsfristar!Reiarlag, transportselskap, produksjonsselskap osv.02/12/2022
TradisjonshandverkSatsinga skal fremje handverksfagleg utvikling knytt til tradert kunnskap i Vestland fylke. Stipendet er på 50 000 kr.Handverksbedrifter01/05/2022
Tilskot til nærskipsfartKystverket gir tilskudd til å etablere nye sjøbaserte transporttilbud for gods som i dag fraktes på vei. Tilskudd til nærskipsfart skal være en hjelp i oppstartsfasen av nye tilbud.Redere etablert innenfor EØS, med skip flagget i et EØS-land og med planer om å etablere ei ny godsrute kan søke om dette tilskuddet fra Kystverket.15/05/2022
Designdrive innovasjonsprogramDesigndrevet innovasjonsprogram (DIP) deler ut økonomisk støtte til virksomheter for at designere kan involveres i idéfasen av innovasjonsprosjekter.Bedrifter som brukar design i idefasen til innovasjonsprosjekt25/05/2022
Vi hjälper nordiska gröna lösningar att växa på globala marknaderNopef arbetar för att stärka den internationella konkurrenskraften hos nordiska små och medelstora företag (SME) genom att ge stöd till demonstrationsprojekt, till att skala upp verksamheten eller för att öka tillväxten för nordiska gröna och hållbara lösningar på globala marknader.SMB22/04/2022, 27/05/2022