Status i medlemsbedrifter våren 2023

bilde
Foto: John Schnobrich, Unsplash

Gjennom Næringsalliansen gjennomfører Bømlo Næringsråd jamlege undersøkingar blant medlemsbedriftene våre. Her får me innblikk i resultata frå vår kommune, og dei samla resultata frå næringsråda i Vestland. Dårlegare marginar, mangel på kompetanse i nokre næringar og reduksjonar hos andre, er bodskap som går att. I tillegg er det stilt spørsmål om samferdsle, og der er svara meir eller mindre eintydige på at Hordfast, ferjefri E39 og oppgradering av E134 Haukelifjell er viktige for næringslivet i vår kommune. Det var 43 bedrifter som svara denne gongen.

30 % av bedriftene er meir positive om dagen, medan 35 % er mindre positive med tanke på eiga verksemd. Frå kommentarane til undersøkinga kan det sjå ut som det særleg er handel og service som er minst positive, då dei peikar på at kjøpekrafta hjå kundane går ned, og då vert det mindre handel i butikkane.

Det som bedrifter løftar fram som mest utfordrande i dag, er dyre råvareprisar, straumprisen, stigande rentenivå, dyrare fraktprisar og tøffare marginar på oppdrag. Det vert òg peika på utfordringar med å få tak i nok kapasitet til å gjennomføre oppdrag.

Fleirtalet av bedriftene forventar lik eller høgre omsetning i år enn i fjor, samstundes forventar nær halvparten av bedriftene lågare resultat. Årsaker som blir peika på er høgare innkjøpskostnader, høgre rente, samstundes som at kunden ikkje er villig til å betale meir.

Om lag 25 % av dei som har svare treng fleire tilsette i løpet av året, medan 63 % trur talet vil vere uendra. 9 % av dei som har svara trur dei vil ha færre tilsette når året er omme. Handel, foredling og statlege arbeidsplassar vert trekt fram som område ein trur det blir reduksjonar, medan teknisk personell, innkjøparar, ingeniørar, økonomar, selgjarar, prosjektleiarar, CNC-arbeidarar, industrimekanikarar, elektrikarar, automatikarar og røyrleggjarar er yrker kor ein treng fleire folk.

Når det gjeld samferdsle er bedriftene på Bømlo tydelege på at Hordfast, ferjefri E39 og oppgradering av E134 Haukelifjell er viktige for næringslivet i vår kommune, noko me i næringsrådet har påpeika i våre høyringssvar til både fylket og Samferdselsdepartementet.

Sjå alle nyhende